Umida Group AB

Vid årsstämma i Umida Group AB (publ) (”Bolaget”) som hölls idag, den 13 juni 2023 kl. 14.00 i Stockholm, fattades nedan angivna beslut, samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

  • Fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2022.
  • Resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2022 och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.
  • Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.
  • Ett årligt styrelsearvode om 150 000 kr till styrelsens ordförande och övriga ledamöter om 75 000 kr vardera (samtliga belopp exklusive sociala avgifter).
  • Arvode till revisor enligt godkänd räkning.
  • Omval av styrelseledamöterna Johan Sjökvist, Mats Jämterud, Carl Caap och Leif Liljebrunn.
  • Mats Jämterud valdes till styrelsens ordförande.
  • Omval av Allegretto som revisor; auktoriserade revisorn Lars-Erik Engberg fortsätter som huvudansvarig revisor.
  • Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag om emissionsbemyndigande.
  • Stämman beslutade om särskilt bemyndigande för styrelsen att vida smärre justeringar av besluten i samband med registrering av besluten.

 

 

Umida Group AB (publ)

Styrelsen

 

 

För ytterligare information, kontakta:

Filip Lundquist, VD,

Telefon: +46 (0) 76 942 41 21

Lämna ett svar