Umida Group AB

Pressmeddelandet är en sammanfattning av Delårsrapporten januari – september 2023. Delårsrapporten är bifogat i detta pressmeddelande samt tillgänglig på Umidas hemsida, www.umidagroup.com

TREDJE KVARTALET 2023

 • Nettoomsättningen exklusive punktskatter uppgick till 18 787 KSEK (14 021 KSEK), en förbättring med 34% jämfört med samma period föregående år.
 • Bruttoresultatet uppgick till 3 984 KSEK (3 772 KSEK), en förbättring med 5,6% jämfört med samma period föregående år.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 21,2% vilket är under föregående år (26,9%) men bättre än föregående kvartal om 19,4%. Ökningen mot föregående kvartal förklaras med förbättrade marginaler inom Ekobryggeriets produkter samt produktmixen med försäljning av glöggsortimentet som har bättre marginaler.
 • Operationella kostnaderna exklusive avskrivningar uppgick till -5 786 KSEK (-5 080 KSEK), en kostnadsökning med cirka -706 KSEK (14%) under kvartalet drivet av fler marknadsinitiativ för produkter på Systembolaget och Dagligvaruhandeln.
 • EBITDA uppgick till -1 323 KSEK (1 584 KSEK), en försämring med
  2 907 KSEK. Försämringen kan delvis förklaras med en positiv valutaeffekt om 2 900 KSEK under samma kvartal föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 071 KSEK (1 155 KSEK), en försämring med
  3 226 KSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar av rörelsekapital uppgick till -2 630 KSEK (-1 899 KSEK). En försämring med 731 KSEK.

FÖRSTA NIO MÅNADERNA 2023

 • Nettoomsättningen exklusive punktskatter uppgick till 52 776 KSEK (43 078 KSEK), en ökning med 23% jämfört med samma period föregående år.
 • Bruttoresultatet uppgick till 11 127 KSEK (12 803 KSEK), en minskning med 13% jämfört med samma period föregående år.
 • Operationella kostnaderna exklusive avskrivningar uppgick till -15 927 KSEK (-18 167 KSEK), en förbättring med 2 240K SEK jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till -6 092 KSEK (-2 127), en försämring med -3 965 KSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar av rörelsekapital uppgick till -5 687 KSEK (-7 906 KSEK).

(Jämförelsetalen inom parentes är samma period 2022)

” Trots den utmanande globala situationen med orosmoln på flera fronter runtom i världen, exempelvis, konflikter, högre räntor och en svag konjunktur som negativt påverkar försäljningen, kan vi ändå se en positiv utveckling. Det verkar som att vi nu börjar märka små tecken på att räntenivåerna kan ha nått sin topp och inflationen sjunker. Signalerna från många av våra leverantörer som vi arbetar med är att de prisökningar för insatsvaror som vi sett under pandemin nu bromsar in.

Vår nettoomsättning, exklusive punktskatter, fortsätter att växa med över 34%. Det är tillfredställande att vi bibehåller vår tillväxttakt i denna utmanade marknad. Vi har fått en bättre kanalspridning sedan vi adderade Ekobryggeriet och fått en stor del av försäljningen från dagligvaruhandeln, en kanal där vi ser utvecklingspotential för fler varumärken framöver. Under det tredje kvartalet möter vi ett kvartal där operationella kostnaderna var väldigt låga under föregående år och vi har gasat på med mer marknadsföring detta år jämfört med 2022 vilket gör att vi inte nå samma kostnadsbesparing som tidigare två kvartal. På helåret kommer vi dock sen en kraftig minskning vad gäller våra operationella kostnader. På resultatnivå möter vi en engångsvalutakorrigering av den amerikanska distributörens fordran som förbättrade resultatet med 2,9 MSEK förra året. Därav kommer vårt resultat in sämre jämfört med föregående år. Justerat för denna valutaeffekt från förra året kommer resultatet in nästan i linje med föregående år trots vår försämrade bruttomarginal. Under det tredje kvartalet har den nedåtgående trenden för den försämrade bruttomarginalen bromsats och vänt tillbaka uppåt. Vi hoppas nu på att inleda resan tillbaka mot 30% och därutöver.”

För ytterligare information, kontakta:

Filip Lundquist, VD, Umida Group AB (publ), Telefon: +46 (0)769 42 41 21

Attachments

Lämna ett svar