Umida Group AB

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) har efter beslut på extra bolagsstämma 2016-05-04 genomfört en riktad nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till Enrique Garrido Cruz, genom kvittning.  

Så som tidigare meddelats beslutade det på extra bolagsstämma 2016-05-04 att genomföra en riktad nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till Enrique Garrido Cruz, genom kvittning av dennes fordran på bolaget.

Enrique Garrido Cruz har genom ovan tecknat 31 343 145 B-aktier till kursen 0,08177 kr per aktie, vilket reglerar dennes fordran på bolaget om 2 562 929 kr, inklusive upplupen ränta.

De tecknade aktierna har registrerats hos Bolagsverket och bolaget har därmed ett totalt antal aktier om 892 832 503 och ett totalt aktiekapital om 17 856 650,06 kronor.

För ytterligare information, kontakta:

Henrik Sundewall, VD, Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ)
E-post:          henrik.sundewall@cefour.parkinglot.se
Telefon:         076-877 00 00


Se pressmeddelandet