Umida Group AB

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Komplettering avser tillägg av MAR etikett

 

Styrelsen för Umida Group AB (publ) (”Umida” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som offentliggjordes den 9 januari 2023 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen tecknades till 60,7 procent med och utan stöd av teckningsrätter. Totalt tecknades 1 414 947 aktier med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 49,4 procent av Företrädesemissionen, 323 632 aktier tecknades utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 11,3 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtagandena kommer därför att utnyttjas, vilket innebär att garanterna kommer att tilldelas 1 053 137 aktier totalt, motsvarande cirka 36,8 procent av de erbjudna aktierna. Umida tillförs därmed totalt cirka 7,8 MSEK före emissionskostnader.

 

Utfall i Företrädesemissionen
Teckningstiden för Företrädesemissionen avslutades den 14 februari 2023 och utfallet visar att Företrädesemissionen blev tecknad till cirka 60,7 procent med och utan stöd av teckningsrätter. Totalt tecknades 1 414 947 aktier med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 49,4 procent av Företrädesemissionen, 323 632 aktier tecknades utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 11,3 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtagandena kommer därför att utnyttjas, vilket innebär att garanterna kommer att tilldelas 1 053 137 aktier totalt, motsvarande cirka 36,8 procent av de erbjudna aktierna. Umida tillförs därmed totalt cirka 7,8 MSEK före emissionskostnader.

 

Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter skickas till de som tilldelats aktier i form av avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i informationsmemorandumet.

 

”Vi är mycket nöjda med utfallet av företrädesemissionen som nu ger oss bra likviditet för att kunna integrera förvärvet av Ekobyggeriet på bästa sätt. Vi är tacksamma över det förtroende som alla tecknar ger oss. ” Filip Lundquist, VD Umida Group AB (publ)

 

Antal aktier, aktiekapital och utspädning
Efter att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Bolaget att öka med 2 791 716 och uppgå till 25 690 946. Aktiekapitalet kommer att öka med 958 231,39 SEK och uppgå till 8 818 187,90 SEK efter registreringen. För aktieägare som inte valt att delta i Företrädesemissionen uppgår utspädningseffekten till cirka 10,9 procent.

 

Handel med BTA
Handel med betalda tecknade aktier (BTA) på Spotlight Stock Market pågår fram till dess att Bolagsverket registrerat Företrädesemissionen och BTA omvandlats till aktier, vilket beräknas ske omkring vecka 10, 2023.

 

Rådgivare
Partner Fondkommission agerar finansiell rådgivare till Umida i samband med företrädesemissionen och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till Bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Filip Lindquist
Verkställande Direktör

filip.lundquist@umidagroup.se
+ 46 769 42 41 21

 

Denna information är sådan information som Umida Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-02-15.

 

Om Umida
Umida Group är en företagsgrupp inom dryckesbranschen som producerar, marknadsför och säljer vin, sprit, blanddryck, glögg och andra alkoholhaltiga och alkoholfria drycker. Umida Group är ett innovativt, kvalitets- och miljömedvetet dryckesföretag med visionen att skapa hållbara smakupplevelser. Genom affärsområdena Brands for Fans, Umida Brands och Umida Partners produceras, marknadsförs, säljs och distribueras både egna och externa uppdragsgivares varumärken.

 

 

Attachments

Lämna ett svar