Umida Group AB

På ordinarie bolagsstämma i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) (”Bolaget”) som hölls den 14 juni 2016 kl. 13:00 i Åhus, fattades följande beslut i sammandrag:

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition 

–          Stämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning samt att disponera till stämmans förfogande stående resultat om 3 502 780 kronor i ny räkning enligt styrelsens förslag.  

Ansvarsfrihet 

–          Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Styrelse- och revisorsarvoden

–          Stämman beslutade att arvode ska utgå till styrelseledamöter, som inte är anställda i bolaget, med 75 000 kronor (exklusive sociala avgifter) och till styrelsens ordförande med 150 000 kronor (exklusive sociala avgifter).

–          Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor 

–          Stämman beslutade att omvälja Mats Jämterud, Oscar Garrido Diaz och Folke Johan Sjökvist som styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma, samt entlediga Henrik Sundewall som styrelseledamot och välja Kenneth Arnström som ny ledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

–          Stämman beslutade att genom omval utse det registrerade revisionsbolaget Allegretto Revision AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med Lars-Erik Engberg som huvudansvarig revisor.

Förslag om antagande av ny bolagsordning

–          Stämman beslutade, genom två separata beslut, enligt styrelsens förslag om ändring av bolagsordningens §4 och §5.

Tidigare lydelse:

§4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall vara lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor.

Ny lydelse:

§4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall vara lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor.

Tidigare lydelse

§5 Aktier

Antalet aktier skall vara lägst 300 000 000 och högst 1 200 000 000 aktier.

Bolagets aktier skall kunna utges i två serier, serie A och serie B. Aktie av serie A skall medföra tio röster och aktie av serie B skall medföra 1 röst. A-aktie kan utges i ett antal av högst 1 000 000 och B-aktie till ett antal av högst 1 200 000 000.

Ny lydelse:

§5 Aktier

Antalet aktier skall vara lägst 7 500 000 och högst 30 000 000 aktier.

Bolagets aktier skall kunna utges i två serier, serie A och serie B. Aktie av serie A skall medföra tio röster och aktie av serie B skall medföra 1 röst. A-aktie kan utges i ett antal av högst 10 000 och B-aktie till ett antal av högst 30 000 000.

Beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fond

–          Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att minska aktiekapitalet, utan indragning av aktier, med ett belopp om 16 231 968 kronor för avsättning till fond att disponeras enligt beslut av bolagsstämma. Nytt aktiekapital efter minskning är 1 803 552 kr. Beslutet förutsätter tillstånd från Bolagsverket.

Beslut om sammanläggning av aktier

–          Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att sammanlägga bolagets aktier 100:1, innebärande att 100 aktier sammanläggs till en aktie. Aktieägare som på avstämningsdagen är ägare av sådant antal aktier som inte är jämnt delbart med 100, kommer för sådana överskjutande aktier i samband med verkställandet av sammanläggningen av aktier att vederlagsfritt erhålla det antal aktier (maximalt 99 aktier per aktieägare) som krävs för att aktieägares innehav ska vara jämnt delbart med 100. Erbjudandet lämnas av befintlig aktieägare.

–          Styrelsen bemyndigades fastställa avstämningsdag för sammanläggningen, efter Bolagsverkets registrering av sammanläggningen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

–          Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, inom Bolagets aktiekapitalgränser, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därmed kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet är att vid behov kunna bredda ägarkretsen och inhämta ytterligare kapital för finansiering av Bolagets drift och expansion.

–          Stämman bemyndigade styrelsen att göra smärre justeringar av besluten som kan visa sig nödvändiga vid exempelvis registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Henrik Sundewall, VD, Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ)

E-post: henrik.sundewall@cefour.parkinglot.se

Telefon: 076-877 00 00


se pressmeddelande