Umida Group AB

Aktieägarna i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ), org.nr 556740-5070 (”Bolaget”), kallas härmed till en extra bolagsstämma torsdagen den 23 februari 2017, kl. 14.00 på Eversheds Advokatbyrås kontor, Strandvägen 1 i Stockholm.

A. Rätt att delta på den extra bolagsstämman m.m.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 februari 2017, dels anmäla sig till Bolaget senast den 17 februari 2017, via e-post till info@cefourwine.com eller via brev till Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ), att: ”Extra bolagsstämma”, Stuvaregatan 1, 296 37 Åhus. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, och telefonnummer.

Ombud m.m.

Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.cefourwine.com. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att deltaga i stämman, genom förvaltares försorg låta omregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad såsom aktieägare på avstämningsdagen. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren om sådan omregistrering i god tid före avstämningsdagen den 17 februari 2017. Sådan omregistrering kan vara tillfällig.

B. Förslag till dagordning

1.               Stämmans öppnande

2.               Val av ordförande vid stämman

3.               Upprättande och godkännande av röstlängd

4.               Val av en eller två justeringsmän

5.               Framläggande och godkännande av dagordning

6.               Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.               Beslut om ändring av Bolagets bolagsordning

8.               Beslut om bemyndigande för styrelsen att göra smärre justeringar i besluten

9.               Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.

Punkt 7 – Styrelsens förslag till beslut om ändring av Bolagets bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att Bolagets firma ändras till Umida Group AB (publ). Bolagets bolagsordning föreslås därför ändras så att bolagsordningens § 1 lyder:

”Bolagets firma är Umida Group AB (publ). Bolaget är publikt.”

Därutöver föreslår styrelsen vissa mindre språkliga och redaktionella ändringar i bolagsordningen.

För giltigt beslut enligt styrelsens avgivna förslag under denna punkt 7 fordras att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 8 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att göra smärre justeringar i besluten

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att göra de smärre justeringar av besluten enligt punkten 7 ovan som kan visa sig nödvändiga vid exempelvis registrering av besluten hos Bolagsverket och/eller Euroclear.

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Stuvaregatan 1 i Åhus och på Bolagets webbplats, www.cefourwine.com, senast två veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress eller e-postadress. Handlingarna kommer att hållas tillgängliga vid stämman.

Bolaget har 9 791 864 aktier och 9 792 764 röster.

Åhus i januari 2017

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Henrik Sundewall, VD, Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ)

E-post:          henrik.sundewall@cefourwine.com

Telefon:         076-877 00 00