Umida Group AB

Kallelse till extra stämma

Senaste

Senaste

Delårsrapport

januari

september

2016,

Q3

VINST UNDER TREDJE KVARTALET 2016

Tredje kvartalet (juli – september 2016), koncern

  •  Intäkterna uppgick till 21,3 MSEK (2,6 MSEK)
  •  Rörelseresultat före nedskrivning av koncernmässiga övervärden relaterade till avyttrande av varumärket L.O. Smith 6,0 MSEK (-1,0 MSEK)
  •  Rörelseresultatet uppgick till 4,0 MSEK (-1,0 MSEK)
  •  Resultat efter skatt uppgick till 2,3 MSEK (-1,1 MSEK)
  •  Resultat efter skatt per aktie uppgick till 0,00 SEK (-0,00 SEK)

Händelser under tredje kvartalet

  •  Slutförande avyttring varumärket ”L.O. Smith” till The Absolut Company, vilket genererade en bruttointäkt om +9 MSEK före koncernmässiga nedskrivnings- och skatteeffekter.
  •  Slutförande förvärv av 100% i Vinfabriken Sverige AB.
  •  Slutförande av namnändring av L.O. Smith-bolagen till Götene Vin & Spritfabrik.

Händelser efter rapportperiodens utgång

  •  Den egna produkten, ”SHOT 4.4”, lanseras i 280 butiker på Systembolaget 1 december 2016.
  •  Nytt produktionsavtal kring vodkamärket RÅVO, primärt för USA-marknaden.

Se tabell i bifogat dokument!

Not: 2016 års kvartalsrapport för första kvartalet jämte halvårsrapport innehöll pro forma uppgifter för föregående period i syfte att skapa god jämförelse mellan perioderna. För att bättre harmonisera rapporteringen med kommande bokslutskommuniké och årsredovisning sker rapporteringen från och med nu strikt enligt koncernredovisningsregler utan pro forma uppgifter som jämförelsetal.

Väsentliga händelser under kvartalet

Allmänt

Under tredje kvartalet uppnåddes en total intäkt om 21,3 MSEK. Under perioden avyttrades varumärket L.O. Smith till The Absolut Company för en miljon euro, eller drygt 9 MSEK, vilket inräknas i periodens intäkter. Efter skatteeffekter och koncernmässiga nedskrivningar av de övervärden som skapades vid förvärvet av L.O. Smith-koncernen så bidrog transaktionen till att Cefour-koncernen kunde redovisa vinst för kvartalet. Rörelseresultatet för kvartalet uppnådde 4 MSEK, efter nämnda nedskrivningar om ca 2 MSEK.

Under perioden genomfördes förvärvet av Vinfabriken Sverige AB. Bolaget har på några få år skapat en egen position med starka produkter och varumärken. Det entreprenörskap som grundare och ledning i bolaget visat på, ger god grund att både hoppas och tro att synergier och expansionskraft ska bli resultatet av förvärvet. Bolagets försäljning av sin importerade och bästsäljande ekologiska gin, Biostilla, har fortsatt en god försäljningsutveckling. Under sommaren lanserades bolagets kolsyrade blanddryck, GR8, med smaken mango & ananas. Produkten mottogs väl och bolaget utvecklar nu fler smaker inom samma segment, det s.k. ready-to-drink (RTD) segmentet.

Arbetet med egna varumärken har fortgått under kvartalet, med kommande lanseringen av SHOT 4.4 som inledande produkt. SHOT 4.4 lanseras i hela 280 butiker på Systembolaget den 1 december i år, och produktutveckling är i full gång av potentiellt tillkommande smaker och varianter.

Produktionsanläggningen i Götene som under kvartalet bytte namn till Götene Vin & Spritfabrik erhöll under perioden certifiering för EKO-produktion, vilket öppnar helt nya möjligheter för såväl egna produkter och lanseringar, som för utökat erbjudande och värdeskapande för s.k. lego-kunder.

Avtalet med Constellation Brands, avseende tappning/fyllning av den i USA så välkända vodkan, SVEDKA, har sagts upp och löper ut den 31 december 2016. Inledande volymtapp till trots så öppnar detta för helt nya möjligheter då inga konkurrenshämmande begränsningar finns kvar.

Cefours s.k. single-serve-koncept har mottagits väl från ytterligare arenor i England. Vår samarbets-partner i denna marknad, Bear Smyth, har på ett förtjänstfullt sätt fortsatt att stärka positionen av vår produkt inom det s.k. 187-ml-segmentet.

Under kvartalet har arbetet kring att söka synergier, förbättringar och skalfördelar fortsatt, och processen accelererar under slutet av året och inledningen på 2017, i syfte att ge grund för bättre förutsättningar kring kostnadsstruktur, försäljningsprocesser och marginalutveckling över tid.

Marknad och försäljning

Aktivitetsnivån har höjts generellt under kvartalet, sommarperioden till trots, och arbetet med att göra både nya och gamla kunder medvetna om alla våra produkter och erbjudanden har krävt stora insatser som nu accelererar än mer.

Single-serve-produkterna säljs under det egna nya varumärket Selected by Glass™ och även under vår engelska partners eget varumärket HOUSE. De första inledande testerna med färdigblandade drinkar i single-serve-förpackningen har ersatts av nya tester och försök att tränga igenom med nytt innehåll som kunderna ska uppskatta. Målsättningen att uppnå kommersiell lansering under tredje kvartalet har fått skjutas på framtiden till dess att vi finner bra testresultat för mer aggressiv lansering. Säljcykeln gentemot större arenor är längre än önskvärd men fortsatt intressant.

Segmentet egna spritprodukter genomgår fortsatt produktutveckling och nu i fördjupad fas. Första lanseringen av egna varumärket SHOT 4.4 sker på bred front och på samma vis önskar vi skapa förutsättningar för kommande lanseringar.

Storköksprodukterna säljer bra och även här sker omfattande produktutveckling. Segmentet är som tidigare fortsatt högintressant med tillväxtmöjligheter inom nya förpackningsformat samt EKO-produkter, vilket produktionsanläggningen i Götene nu är godkänd för. Förskjutningar i upphandling- och årsavtalsförhandlingar har medfört att lansering av en EKO-serie nu har som målsättning att lanseras under början av 2017.

Legoproduktion, såsom t.ex. genom samarbetet med amerikanska Constellation Brands, Spendrups och andra ledande aktörer fortgår. Både produktionsprocess och kunderbjudande har stärkts, vilket skapat förutsättning för nytt produktionsavtal för vodkan RÅVO, med USA som primär marknad.

Produktionsverksamheten

Produktionskapaciteten inom Cefourkoncernen är mycket god och stresstester – både genom interna tester såväl som genom kunders uppkomna behov – visar att vi klarar avsevärt större volymer än vad dagens försäljningsnivåer genererar. Detta är positivt, då verksamheten därmed klarar en ökad försäljning- & orderingång utan noterbart högre kostnads- eller investeringsnivå.

Som tidigare meddelats fortgår genomlysning och analys kring en möjlig flytt av produktionslinjen i Åhus till Götene, i syfte att skapa högre grad av samordnings-möjligheter och synergieffekter.

Organisation

Genom Cefours senaste förvärv kompletteras koncernens organisation på ett kraftfullt sätt, rent kompetensmässigt. Detta i tillägg till alltjämt pågående organisationsanalys ger grund för en god organisationsstruktur framåt. Integration av olika bolag kräver sin rättmätiga tid och med tydliga mål och rollbeskrivningar är målsättningen att vi snart ska se organisationen skjuta ny fart, på ett effektivt och resurssmart sätt.

Ekonomi

Externa kostnader i form av konsulter och kostnader för rådgivare är fortsatt höga. Inom rådgivnings-sidan är kostnaderna primärt hänförliga till företagsförvärv och finansiering, och Cefours förvärvs-strategi för tillväxt bedöms driva dessa externa kostnader, även fortsättningsvis. Inom konsultsidan mer handlar om högre kostnader idag mot lägre risk, jämfört med att anställa över hela linjen. Målsättningen är dock att konvertera konsultroller till anställningar och därmed sänka de löpande konsultkostnaderna under 2017.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Lansering SHOT 4.4

Bolaget har under fjärde kvartalet erhållit inledande beställningar från 280 av Systembolagets butiker avseende produkten SHOT 4.4. Styrkan i distributionen bedöms god och utveckling av nya varianter och smaker har igångsatts.

Produktionsavtal för RÅVO

Bolaget har under fjärde kvartalet tecknat produktionsavtal avseende vodkavarumärket RÅVO™ som har USA som primär marknad. Inledande produktionsorder om ca 250 000 flaskor har erhållits och diskussioner kring tillkommande flaskstorlekar fortgår. Avtalet anger leveranser från och med 2017 och är exklusivt.

Principer för rapportens upprättande

Rapporten följer de principer som användes i årsredovisningen men har inte granskats av bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

Bokslutskommuniké (oktober-december samt helår 2016), 2017-02-28

Åhus den 30 november 2016

Mats Jämterud                                                                                   Johan Sjökvist

Styrelseordförande                                                                             Styrelseledamot

Oscar Garrido                                                                                     Kenneth Arnström

Styrelseledamot                                                                                  Styrelseledamot