Umida Group AB

Nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO4B som emitterades i samband med Cefour Wine & Beverage Partihandel AB’s (publ) företrädes-emission i december 2015 löpte fram till och med 31 maj 2016. Utfallet i denna avslutande delregistrering blev teckning av 100 768 943 teckningsoptioner, vilket tillför bolaget 5 038 447,15 kr. Sett över hela volymen teckningsoptioner av serie TO4B har nyttjandegraden uppnått 97 %.

Den i december 2015 genomförda företrädesemissionen i Cefour genomfördes med så kallade units, där varje unit innehöll 14 B-aktier och 7 teckningsoptioner. En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) B-aktie till kursen 0,05 kr. Cefour lät uppta teckningsoptionen till handel från och med måndagen den 1 februari 2016.

Sista dag för teckning av aktier med stöd av teckningsoption TO4B var 31 maj 2016, varefter teckningsoptionen förföll i sin helhet. Utfallet i denna avslutande delregistrering blev teckning av 100 768 943 teckningsoptioner, vilket tillför bolaget 5 038 447,15 kr. Antalet B-aktier kommer ökas med 100 768 943 och totalt kommer bolaget ha 861 489 358 aktier efter denna registrering.

Sett över hela volymen teckningsoptioner av serie TO4B, vilken uppgick till 273 105 812 teckningsoptioner, så har 262 673 412 teckningsoptioner nyttjats för teckning av nya aktier i bolaget. Detta motsvarar en nyttjandegrad om ca 97 %.

”Med hänsyn till det stora antal aktieägare bolaget har, kombinerat med den övertecknade företrädesemissionen, är jag ödmjukt tacksam för det stora förtroende en 97 procentig nyttjandegrad av TO4B signalerar för bolaget.” säger Henrik Sundewall, VD för Cefour

De som med stöd av teckningsoption TO4B tecknat B-aktier vid detta tillfälle om registrering erhåller sina nya aktier kort efter att ärendet registrerats hos Bolagsverket.

För ytterligare information, kontakta:

Henrik Sundewall, VD, Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ)

E-post:          henrik.sundewall@cefour.parkinglot.se

Telefon:         076-877 00 00


se pressmeddelande